Klanten geven ons een 9,2
Vakantiehuizen verhuren is ons dagelijks werk en bij ons in goede handen.
Meer dan 50 accommodaties
Gegarandeerd een accommodatie naar wens
Veilig online boeken
Uw informatie en betaling met zorg behandeld
slider

1. Reserveren

Een reservering kan zowel digitaal, schriftelijk of telefonisch worden gemaakt en is voor u en voor Blue Green Holiday (hierna BGH) bindend, indien het object beschikbaar is.

2. Financiële regeling

a. Na de reservering van het door u gekozen vakantieverblijf en periode verwachten wij de aanbetaling 50% binnen 14 dagen op de rekening van BGH. De resterende 50% plus alle resterende bijkomende kosten zal uiterlijk 14 dagen voor aankomst worden betaald.

b. Bij een reservering binnen 6 weken voor de dag van aankomst dient u het hele factuurbedrag binnen 7 dagen te betalen.

c. Bij een reservering binnen 1-3 weken voor de dag van aankomst dient u het hele factuurbedrag direct te betalen.

d. Eventuele bijkomende kosten dienen vooraf schriftelijk op het huurcontract te worden vermeld.

e. Bij een niet tijdige betaling heeft BGH het recht de reservering te annulering. Dit kan annuleringskosten tot gevolg hebben.

f. Per reservering brengt BGH € 15,- administratiekosten in rekening.

g. Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening van de huurder.

h. Door middel van een boekingsopdracht gaat de huurder akkoord met deze huurvoorwaarden.

3. Rechten en verplichtingen verhuurder

a. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

b. In onderling overleg mag de verhuurder/eigenaar het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

4. Rechten en verplichtingen huurder

a. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

b. Per vakantieverblijf is alleen het maximum aantal personen toegelaten als genoemd op de website. Ook (kleine) kinderen en baby’s gelden als personen (zie ook 11i).

c. Huurder mag in het gehuurde object niet meer personen doen overnachten dan bij deze huurovereenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding zonder schriftelijke toestemming van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie.

d. Huurder zal tijdens zijn verblijf het gehuurde object schoonhouden en steeds op een ordentelijke wijze bewonen, met inachtneming van de huisregels, die voor het betreffende vakantieverblijf gelden; daarbij is alle schade aan de stoffering, de huisraad of anderszins die zijn ontstaan, direct te vergoeden.

e. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen.

f. Het verblijf in het vakantieverblijf geschiedt op risico van de huurder.

g. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder. Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden.

h. Huurder verklaart in bezit te zijn van een WA-verzekering.

i. Een groep personen jonger dan 23 jaar is alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder
mogelijk.

j. Een hond mag alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.

k. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of
bruikleen afstaan.

l. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

m. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.

n. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving, vooral tussen 22.00 en 8.00 uur.

5. Algemene bepalingen

a. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.

b. Het vakantie object moet op de dag van aankomst uiterlijk 22.00 uur betrokken worden, indien geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de verhuurder tijdig hiervan op de hoogte te stellen.

c. Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobject dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 na het huur begin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Na deze tijd kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.

d. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal
verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

e. Op de dag van vertrek dient de huurder het pand uiterlijk om 11.00 uur bezemschoon te verlaten, indien niet anders overeengekomen. Een precieze tijd spreekt u van te voren af met uw verhuurder.

g. Huurder dient na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren. Is dit niet het geval, dan is de verhuurder gerechtigd
extra kosten te berekenen.

h. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode bovenmatig zijn vervuild kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden.

6. Optierecht

a. Elke reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u eerst telefonisch te melden waarna u dit schriftelijk per email of per brief bevestigt onder toevoeging van de reserveringsbevestiging.

b. U bent te allen tijde de reserveringskosten verschuldigd.

c. Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 7).

d.. Bij reservering binnen 6 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 7.

7. Annulering door huurder

a. Annuleringen dienen eerst telefonische te worden melden aan BGH en daarna per schriftelijk per email of per brief te bevestigen onder toevoeging van de reserveringsbevestiging.

b. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor de begindatum van de huurperiode wordt 15% van het huurbedrag in rekening gebracht.

c. Bij annulering tussen 3 maanden en een maand voor de begindatum van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

d. Bij annulering tussen 1 maand en een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht.

e. Bij annulering korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht.

f. Bij een annulering worden altijd annuleringskosten à € 28,- en de reserveringskosten in rekening gebracht.

8. Wijziging door de huurder

a. Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan BGH door. Deze wijziging wordt door BGH schriftelijk bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen € 15,-.

b. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van vakantie object gelden als annuleringen.

c. Wijzingen betreffend de toeristenbelasting en optioneel te boeken artikelen kunnen na vertrek niet meer verrekend worden.

9. Ontbinding

a. BGH en verhuurder/eigenaar is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

  • als bij de aanvang van de huurperiode niet de volle huursom is voldaan;
  • indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
  • indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt na 22.00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens zal betrekken;
  • indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de huisregels niet nakomt.

b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

10. Geschillen

a. Schriftelijke bezwaren dienen in het Nederlands of in het Engels voorgelegd te worden bij BGH en zullen ook de huiseigenaar voorgelegd worden. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden bepaald.

11. Overig

a. BGH treedt op al bemiddelaar tussen eigenaar/ verhuurder en huurder.

b. BGH gaat uiterst zorgvuldig om met de juistheid van de informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan.

c. BGH en de verhuurder zijn niet aansprakelijk voor:

  • diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaan;
  • defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;
  • ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.

c. Voor de algemene toestand van het huurobject is volledig de eigenaar verantwoordelijk.

d. BGH kan echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de op de website en/of het contract genoemde en dat er door de eigenaar in de loop van tijd geen wijziging zijn aangebracht.

e. BGH is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.

f. Indien één van de voorwaarden niet geldig zouden zijn, blijven de andere voorwaarden zonder uitzondering geldig.

g. Het kan gebeuren dat er in de directe omgeving van het gehuurde object gewerkt wordt, bv. wegwerkzaamheden of (ver-) bouwactiviteiten. Verhuurder dan wel Blue Green Holiday kunnen voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

Heeft u vragen over ons aanbod en wilt u extra informatie?

Direct boeken
zoek in ons aanbod